Schuldoverneming en toestemming crediteur

Moment van overgang; schuldoverneming en toestemming crediteur

De schuld gaat van de oude schuldenaar over op de nieuwe op het moment van de schuldoverneming of op een ander door hen te bepalen moment.

De schuldoverneming heeft echter pas werking jegens de crediteur, indien deze zijn toestemming geeft nadat partijen hem van de overneming kennis hebben gegeven. Deze kennisgeving moet aan de toestemming van de schuldeiser voorafgaan en moet van de overdragende partij en de overnemende partij gezamenlijk uitgaan (Parl. Gesch. Boek 6, TM, blz. 578). Met deze kennisgeving kunnen de partijen dus zelf bepalen op welk tijdstip zij de schuldoverneming werking tegenover de schuldeiser willen geven (Parl. Gesch. Boek 6, TM, blz. 574, 578). De toestemming van de schuldeiser kan – hetzij vooraf, hetzij achteraf – vormvrij geschieden.