Alles over schuldoverneming

Bij schuldoverneming neemt de ene partij één of meerdere schulden over van een andere partij. Een voorbeeld van een geval waarin schuldoverneming aan de orde kan zijn, is de verkoop van een nog niet volledig afbetaalde machine. De verkoper kan die machine namelijk verkopen onder de verplichting voor de koper om de resterende betalingen aan de oorspronkelijke leverancier (fabrikant, distributeur, dealer) te doen. Een ander voorbeeld is dat iemand een ander (bijv. een familielid) wil helpen bij het verlichten van diens schuldenlast.

Via deze site kunt u zelf een model akte tot schuldoverneming samenstellen en downloaden. Ook vindt u hier een uitleg van diverse aspecten van schuldoverneming.

Akte niet nodig, maar verdient wel aanbeveling

Schuldoverneming is een tweezijdige rechtshandeling (zie art. 6:155 e.v. BW). Voor een geldige schuldoverneming is op zich geen akte vereist (Parl. Gesch. Boek 6, TM, blz. 574). Een schuldoverneming wordt echter vrijwel altijd schriftelijk in een akte tot schuldoverneming vastgelegd om deze later te kunnen bewijzen.

Schuldoverneming is geen cessie, contractsoverneming of hoofdelijkheid

Houd er rekening mee dat het overdragen van een schuld niet hetzelfde is als een cessie (het overdragen van een vordering waarbij niet aan de debiteurs- maar aan de crediteurszijde een wisseling optreedt) of het overnemen van een contract (waarbij een contract in het geheel, dus zowel de rechten als de verplichtingen, worden overgenomen).

Door schuldoverneming gaat de schuld daadwerkelijk over op de nieuwe schuldenaar. Indien partijen een rechtshandeling verrichten met de strekking dat de oude en de nieuwe schuldenaar naast elkaar hoofdelijk jegens de schuldeiser aansprakelijk worden, is er geen sprake van schuldoverneming in de zin van art. 6:155 BW.